Vilkår og betingelser

Aftalen
HolidayPay stiller et online værktøj til rådighed for udlejer, og formidler på dennes vegne betaling for leje af fritidsboliger med frigørende virkning for lejer.
Alle aftaler om det lejede finder sted direkte mellem udlejer og lejer, og enhver tvist om det lejede er i enhver henseende HolidayPay uvedkommende. Krav om dekort, regres, rabat, erstatningskrav og lignende i forbindelse med lejemålet er alene at rette mod udlejer.

Betaling
Betaling på HolidayPay systemer kan gennemføres med de oplyste betalingskort. Alt i betalingssystemet foregår krypteret. Kortoplysninger sendes direkte til betalingsudbyder uden om HolidayPay’s systemer, og vi har således ingen adgang til kortoplysninger.
Betalinger fra HolidayPay foregår ved bankoverførsel til den af udlejer oplyste konto i Danmark.

Fortrydelse
Lejeaftaler skal indeholde klare bestemmelser om sidste tidspunkt for lejer og udlejers mulighed for fortrydelse, hvor lejer såvel som udlejer kan fastholdes på den fulde betaling af det lejede i henhold til lejekontrakt.

Håndtering af personoplysninger
HolidayPay giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand. HolidayPay forbeholder sig dog ret til at videregive data mellem lejer og udlejer, med hvem lejeaftale er indgået. De personlige data indsamles alene med henblik på gennemførelse af lejemålet.
De data, som HolidayPay registrerer, er reguleret af ‘Lov om behandling af personoplysninger’. Dataansvarlig er Holidaypay. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Forbehold for fejl og mangler
HolidayPay tager forbehold for fejl og mangler, virus og evt. systemfejl.

Immaterielle rettigheder
Udlejer skal sikre sig, at tekst og billeder som udlejer stiller til rådighed for HolidayPay.dk ikke krænker tredjemands rettigheder. Rejses der sag mod HolidayPay med påstand om retskrænkelse, giver HolidayPay udlejer skriftlig meddelelse via e-mail herom, og udlejer overtager kontrollen med sagen og samtlige hermed forbundne omkostninger. Udlejer er pligtig til i enhver henseende at holde HolidayPay skadesløs for enhver omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat mv. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.
Læs mere på ”Politik om ophavsret”

Priser og gebyrer
Lejere friholdes for enhver betaling af gebyrer til HolidayPay.
Udlejer betaler en fast procentdel af indgåede lejebeløb for administration og drift af HolidayPay.

Afregning
Som formidler af lejebetaling modtager HolidayPay på vegne af udlejer betaling af leje for ferieboliger fra lejer.

HolidayPay skal i tilfælde af afbestilling kunne refundere lejeren lejebeløbet. HolidayPay udbetaler derfor alene lejebeløb til udlejer under forudsætning af, at lejemålet gennemføres, altså på det tidspunkt, hvor lejer er uopsigelig kontraktmæssig forpligtet til at indbetale den fulde leje, således at lejer kan fastholdes på lejeaftalen, og dennes fulde betaling.
Senest 3 bankdage efter tidspunktet for lejers fulde hæftelse, fremsendes opgørelse til udlejer og bankoverførsel finder sted.

I udlejes lejeaftale med lejer skal tidspunkt, hvor lejer kan fastholdes på betaling af den fulde leje, tydeligt fremgå.
Ordlyden i udlejers lejeaftaler skal, inden endelig og bindende aftale mellem HolidayPay og udlejer er bindende, være godkendt af HolidayPay.
Såfremt udlejer, trods indgået lejeaftale, ikke kan/vil stille den lejede feriebolig til rådighed for lejer, er udlejer, udlejers konkursbo eller den/de som udlejer måtte have transporteret rettighederne til, ikke berettiget til at forlange formidlingsgebyr for administration og drift for det/de aflyste/ikke gennemførte lejemål retur.
Udlejer kan aldrig rejse krav overfor HolidayPay om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte lejemål.
HolidayPay er ikke forpligtet til at forrente noget beløb over for hverken lejere elle udlejere.

Ansvarsdeling
HolidayPay er alene formidler af lejebetaling, og påtager sig intet ansvar over for lejere for udlejers eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af lejeaftale eller for eventuelle reklamationer fra køber over evt. fejl og mangler ved det lejede feriehus. Dette er udelukkende alene et forhold mellem lejer og udlejer.

Modtager Holidaypay opkrævning fra Clearhaus eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en lejer, fejl og mangler ved det lejede feriehus eller andet forekommende, viderefaktureres beløbet til udlejer.
Beløbet vil blive modregnet i udlejers tilgodehavende beløb. Såfremt udlejer ikke har noget tilgodehavende beløb hos HolidayPay skal udlejer inden 7 dage betale Holiday det fakturerede beløb.
Såfremt HolidayPay har et tilgodehavende hos udlejer er denne aftale uopsigelig, og fortsætter indtil HolidayPay har modtaget alt udestående.

Begrænset hæftelse
HolidayPay® hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende. HolidayPay®’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til tilbagebetaling af en indbetalt leje.

Udlejer er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til HolidayPay som videregives af denne til Skattestyrelse, Danmarks Statistik og andre inden for rammerne af GDPR Persondataforordningen.
Udlejer er eneansvarlig for lovligheden af tilsendt billed- og tekstmateriale.

Force majeure
HolidayPay® er ikke ansvarlig overfor hverken lejer eller udlejer, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre omstændigheder, som HolidayPay® ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er HolidayPay® berettiget til at udskyde transaktioner, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem HolidayPay® og udlejer eller enhver anden forretningsforbindelse skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter HolidayPay® valg afgøres med Byretten i Randers som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsatte voldgift i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i Randers. Uanset ovenstående kan HolidayPay® dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.

GDPR Persondataforordningen
HolidayPay gemmer kun nødvendige data, som ud over navn og adresse omfatter Bolig ID, ejers CPR nummer og andet, til brug for at overholde indberetningspligt til Skattestyrelse og Danmarks Statistik samt Erhvervsstyrelsen, og ved enhver brug af HolidayPay.dk medfører en accept af samtlige regler og bestemmelser, som findes under linket: Vilkår og Betingelser.

FORBEHOLD

Holidaypay® tager forbehold for evt. lovændringer inden for området ferieboligudlejning, som måtte påvirke Holidaypay® forretningsmodel.
Ligeledes tages forbehold for Skatteforvaltningens fortolkninger af lovteskt som regulerer området.